Regulamin wypożyczalni odzieży zimowej 4f

DEFINICJE

1. Usługodawca – spółka OTCF S.A. z siedzibą w Wieliczce (ul. Saska 25C, 30-720 Kraków), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS: 0000555276, NIP: PL9451978451, REGON: 356630870, wysokość kapitału zakładowego 7.384.500 zł (opłacony w całości), numer rejestrowy BDO: 000005025, numer telefonu do Biura Obsługi Klienta Wypożyczalni: +48 724 750 892 (opłaty wg stawek operatora), adres poczty elektronicznej: wypozyczalnia@4Fchange.com

2. Wypożyczalnia - wypożyczalnia internetowa odzieży zimowej marki „4F”, dostępna pod adresem https://4fchange.com/wypozyczalnia/ prowadzona przez Usługodawcę, będąca platformą, za pośrednictwem której Usługodawca: udostępnia funkcjonalności Wypożyczalni, świadczy na rzecz Użytkowników usługi oraz umożliwia zawieranie Umów najmu Towarów na odległość, jak również za pośrednictwem której Użytkownicy mają możliwość zapoznania się z Towarami będącymi w asortymencie Wypożyczalni. Usługodawca za pośrednictwem Wypożyczalni udostępnia odpowiednie narzędzia systemowe, teleinformatyczne, technologiczne w celu świadczenia ww. usług.

3. Strona internetowa Wypożyczalni - strona internetowa dostępna pod adresem https://4fchange.com/wypozyczalnia/.

4. Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady korzystania z Wypożyczalni, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Wypożyczalni Umów najmu Towarów znajdujących się w asortymencie Wypożyczalni, zasady wykonywania tych Umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

5. Użytkownik - korzystająca z funkcjonalności Wypożyczalni osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

6. Klient - Użytkownik, który zawarł Umowę najmu Towarów z Usługodawcą (również Konsument).

7. Konsument - Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności zawierającą Umowę najmu Towarów za pośrednictwem Wypożyczalni.

8. Rejestracja – czynność Użytkownika dokonywana na Stronie internetowej Wypożyczalni, w celu zawarcia Umowy najmu Towaru polegająca na: a) podaniu danych Użytkownika oraz b) wyrażeniu niezbędnych zgód, a to zgodnie ze szczegółowym opisem wskazanym w pkt V Regulaminu. Rejestracja umożliwia logowanie na Stronie internetowej Wypożyczalni na etapie składania zamówienia.

9. Towary - znajdujące się w asortymencie Wypożyczalni rzeczy ruchome mogące być przedmiotem Umowy najmu pomiędzy Klientem a Usługodawcą.

10. Umowa najmu - umowa, której przedmiotem jest oddanie przez Usługodawcę na rzecz Klienta Towarów do używania przez czas oznaczony w zamian za czynsz, opłacony przez Klienta, zawarta pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Strony Internetowej Wypożyczalni, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

11. Ostateczna kwota do zapłaty - kwota, jaką zobowiązany jest uiścić Klient w związku z zawarciem Umowy najmu Towarów, szczegółowo zdefiniowana w pkt III niniejszego Regulaminu.

12. Rezerwacja - okres, w którym prawo do korzystania z Towaru na podstawie Umowy najmu jest zastrzeżone na rzecz danego Klienta. Towar objęty Rezerwacją jest wyłączony z możliwości objęcia go Umową najmu zawieraną przez innego Klienta w czasie pokrywającym się z Rezerwacją.

13. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

I. Postanowienia wstępne

1. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w tym środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet – w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Wypożyczalni. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Wypożyczalni poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).

2. Usługodawca oferuje usługę najmu Towarów za pośrednictwem Wypożyczalni z wykorzystaniem sieci Internet.

3. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli związania się Umową najmu (poprzez złożenie zamówienia), Usługodawca dostarczy mu za pośrednictwem Strony internetowej Wypożyczalni informacje o głównych cechach Towarów oraz warunkach zawarcia Umowy najmu Towarów. Informacje o oferowanych przez Usługodawcę Towarach, szczegółowy ich opis ze wskazaniem ich głównych cech zamieszczone są pod każdym z Towarów uwidocznionych na Stronie internetowej Wypożyczalni.

4. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Wypożyczalni w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem praw i dóbr osobistych innych podmiotów. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

II. Sposoby porozumiewania się

1. Usługodawca pod numerem telefonu do Biura Obsługi Klienta Wypożyczalni (numer telefonu do Biura Obsługi Klienta Wypożyczalni: +48 724 750 892), udziela informacji w sprawach zapytań dotyczących Wypożyczalni, w tym Umów najmu. Opłata za jedno połączenie zgodnie z taryfą operatora.

2. Na adres email Biura Obsługi Klienta – wypozyczalnia@4fchange.com oraz bezpośrednio przez stronę internetową 4fchange.pl możliwe jest składanie przez Użytkowników zapytań adresowanych do Usługodawcy. W celu skorzystania z formularza kontaktowego, na stronie internetowej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, należy wybrać zakładkę Kontakt i wpisać wymagane dane umożliwiające Usługodawcy udzielenie odpowiedzi w określonych polach formularza zapytania, oraz zaznaczyć wymagane pola.

3. Usługodawca może kontaktować się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie w sprawie realizacji złożonego zamówienia, w tym w razie konieczności doprecyzowania szczegółów złożonego zamówienia.

III. Ostateczna kwota do zapłaty

1. Ceny najmu Towarów prezentowane na Stronie internetowej Wypożyczalni są uzależnione od okresu najmu Towarów, podane są w złotych polskich i są cenami brutto tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Ceny te zawierają również koszty dostarczenia Towarów oraz zwrotu Towarów. Szczegółowy Cennik stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Koszty dostarczenia Towarów obejmują opłaty za usługi pocztowe, przewozowe lub kurierskie

3. Na Ostateczną kwotę do zapłaty z tytułu danego złożonego zamówienia składają się: cena najmu Towarów w rozumieniu ust. 1 powyżej oraz kwota kaucji, o której mowa w pkt IV Regulaminu.

4. O ostatecznej kwocie do zapłaty Klient jest informowany na Stronie internetowej Wypożyczalni w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia zamówienia i złożenia zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami. Ostateczna kwota do zapłaty wskazana jest także w wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Usługodawcę i zawarcie Umowy najmu.

5. Ostateczna kwota do zapłaty wskazana w sposób określony w ust. 4 nie ulegnie zmianie.

IV. Kaucja

1. Klient zobowiązany jest uiścić kaucję w wysokości określonej Cennikiem, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Kaucja zabezpiecza ewentualne roszczenia Usługodawcy względem Klienta z tytułu Umowy najmu.

2. Kaucja zostanie doliczona do kwoty Ostatecznej kwoty do zapłaty, zgodnie z postanowieniami pkt III ppkt 3 Regulaminu powyżej.

3. Kaucja jest płatna za pośrednictwem operatorów płatności udostępnionych przez Usługodawcę na Stronie internetowej Wypożyczalni.

4. Kaucja ma charakter zwrotny. Warunkiem zwrotu kaucji jest zwrot przez Klienta Towarów na adres Usługodawcy: ul. Wielicka 250, 30-663 Kraków w terminie: 1 dnia liczonego od dnia zakończenia okresu najmu zgodnym z Rezerwacją. Dla zachowania terminu zwrotu wystarczające jest przekazanie Towaru podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe, przewozowe lub kurierskie w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem jednak zużycia Towarów, będącego następstwem prawidłowego używania Towarów.

5. Kaucja zostanie zwrócona Klientowi w terminie do 14 dni od dnia zwrotu Towaru na właściwy adres Usługodawcy: ul. Wielicka 250, 30-663 Kraków za pośrednictwem operatora płatności, przy wykorzystaniu usług którego Klient opłacił kaucję, z zastrzeżeniem jednak postanowień pkt XII Regulaminu poniżej („Odpowiedzialność Klienta za Towar”).

V. Rejestracja

1. Aby skorzystać z usług Wypożyczalni niezbędne jest dokonanie Rejestracji przez Użytkownika na Stronie internetowej Wypożyczalni. Rejestracja jest nieodpłatna. Rejestracja jest dobrowolna, ale konieczna dla zawarcia Umowy najmu Towarów.

2. Użytkownik może przeglądać asortyment Wypożyczalni oraz zapoznać się z warunkami korzystania z Wypożyczalni, w tym z warunkami Umowy najmu Towaru, bez Rejestracji.

3. Aby dokonać Rejestracji, należy:

a) wpisać wymagane dane w określonych polach formularza rejestracyjnego, tj. imię, nazwisko, adres email, nr telefonu, adres zamieszkania, adres dostawy – jeśli inny niż adres zamieszkania , hasło, a w przypadku, gdy Rejestracji dokonuje osoba reprezentująca osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej również firmę osoby prawnej lub nazwę jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, adres siedziby, nr NIP;

b) zaznaczyć check-box’y dotyczące:

  • potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem Wypożyczalni i akceptacji jego treści,
  • akceptacji Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU oraz
  • zgody na dokonanie potrącenia dodatkowego czynszu najmu z kwotą kaucji zgodnie z postanowieniami pkt XII niniejszego Regulaminu,
  • a w przypadku, gdy rozpoczęcie okresu najmu (zgodnie datami Rezerwacji) przypada przed upływem terminu do odstąpienia od tej Umowy (14 dni liczone od dnia zawarcia Umowy najmu) również: żądania rozpoczęcia okresu najmu (zgodnie datami Rezerwacji) przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy najmu;

c) nacisnąć przycisk „Potwierdzam rejestrację, Zamawiam i Płacę” znajdujący się pod formularzem

VI. Inne formularze

1. Usługodawca może udostępnić Użytkownikowi za pośrednictwem Strony internetowej Wypożyczalni również inne formularze niż formularz Rejestracji, które mogą w szczególności służyć do uzyskania opinii Użytkownika odnośnie Wypożyczalni, polecania przez Użytkownika innym użytkownikom Internetu usług oferowanych w Wypożyczalni, a także do wzięcia przez Użytkowników udziału w konkursach oraz promocjach organizowanych przez Usługodawcę.

2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w ramach korzystania z konkretnego formularza następuje z chwilą skorzystania przez Użytkownika z tego formularza. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje każdorazowo w sposób automatyczny po skorzystaniu przez Użytkownika z konkretnego formularza. Usługodawca może wprowadzić dodatkowe regulaminy określające zasady korzystania z konkretnych formularzy, które będą przekazywane do wiadomości i akceptacji Użytkownikom przed faktycznym skorzystaniem z danego formularza.

VII. Sposoby złożenia zamówienia

1. Użytkownik ma możliwość zawarcia Umowy najmu Towarów znajdujących się w asortymencie Wypożyczalni poprzez złożenie zamówienia bezpośrednio poprzez Stronę Internetową Wypożyczalni (po dokonaniu Rejestracji) i przechodząc przez ścieżkę zamówienia.

2. W celu złożenia zamówienia bezpośrednio poprzez Stronę internetową Wypożyczalni należy:
a) wybrać we wskazanych polach na stronie oczekiwane daty najmu,
b) wybrać Towary i kliknąć „Zamów”,
c) potwierdzić wybór w sekcji „Twoje zamówienie” klikając „Dalej”,
d) wybrać sposób odbioru i zwrotu,
e) potwierdzić klikając „Podsumowanie zamówienia”,
f) wypełnić formularz Rejestracji lub wpisać dane do logowania i kliknąć „Zaloguj się”
g) zaznaczyć wymagane check-box’y, a następnie kliknąć w przycisk ”Potwierdzam rejestrację, Zamawiam i Płacę” lub inny przycisk zawierający jednoznaczne sformułowanie równoważne słowom: „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, przy czym oznacza to złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty,
h) opłacić Ostateczną kwotę do zapłaty na stronie operatora płatności PayU.

3. Jedno zamówienie może obejmować kilka Towarów w ramach jednej Rezerwacji. W przypadku, gdy Użytkownik chce zawrzeć z Usługodawcą Umowy najmu Towarów obejmujące różne okresy najmu, wówczas należy złożyć osobne zamówienia, wybierając odpowiednie daty Rezerwacji.

4. Zamówienia będą realizowane zgodnie z datami Rezerwacji. Rezerwacja nie może obejmować okresu krótszego niż 7 dni.

5. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Usługodawcy Towar objęty Rezerwacją nie będzie dostępny w terminie Rezerwacji (np. w przypadku braku zwrotu Towaru po zakończeniu czasu trwania Umowy najmu zawartej przez innego Klienta lub zwrotu Towaru w stanie pogorszonym), Usługodawca zobowiązany jest poinformować o tym Klienta najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem Umowy najmu oraz zaproponować Klientowi Towar zastępczy z tej samej kategorii produktowej oraz w rozmiarze objętym Rezerwacją. W przypadku braku akceptacji Towaru zastępczego ze strony Klienta, Usługodawca zobowiązany jest zwrócić Klientowi Ostateczną kwotę do zapłaty uiszczoną przez Klienta w pełnej wysokości. Zwrot tej kwoty nastąpi niezwłocznie, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 14 dni, za pośrednictwem operatora płatności, przy wykorzystaniu usług którego opłata ta została uiszczona.

VIII. Zawarcie Umowy najmu Towarów i przekazanie potwierdzenia zawarcia Umowy najmu Towarów

1. Informacje opublikowane na Stronie internetowej Wypożyczalni nie stanowią oferty Usługodawcy, lecz zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy najmu przez Użytkowników. Przez złożenie oferty zawarcia Umowy najmu rozumie się złożenie przez Użytkownika zamówienia na Stronie internetowej Wypożyczalni.

2. Akceptacja oferty Użytkownika przez Usługodawcę następuje poprzez wiadomość elektroniczną, wysłaną przez Usługodawcę na podany przez Użytkownika w formularzu Rejestracji adres poczty elektronicznej, potwierdzającą przyjęcie zamówienie Użytkownika przez Usługodawcę.

3. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości elektronicznej wskazanej w ppkt 2 powyżej zostaje zawarta Umowa najmu Towarów pomiędzy Użytkownikiem jako Klientem a Usługodawcą.

4. Umowa najmu zawierana jest na czas określony, liczony od dnia otrzymania przez Użytkownika wiadomości elektronicznej wskazanej w ppkt 2 powyżej do ostatniego dnia Rezerwacji, przy czym okres najmu jest zgodny z datami Rezerwacji. Czas trwania Umowy najmu oraz okres najmu ulega przedłużeniu w przypadku opisanym w pkt XII ppkt 4 lit. b) Regulaminu poniżej.

5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie istotnych postanowień Umowy najmu Towarów następuje poprzez przesłanie wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej wraz z załącznikami w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

IX. Płatności i czas realizacji zamówienia

1. Klient zobowiązany jest zapłacić Ostateczną kwotę do zapłaty w terminie: 2 godzin od momentu potwierdzenia przez Usługodawcę zamówienia Klienta i zawarcia Umowy najmu (tzw. przedpłata). W przypadku braku zapłaty Ostatecznej kwoty do zapłaty w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Usługodawca anuluje zamówienie Klienta i poinformuje o tym Klienta za pomocą wiadomości elektronicznej wysłanej na adres e-mail Klienta podany w formularzu Rejestracji. Usługodawca nie jest zobowiązany do realizacji anulowanych zamówień.

2. Usługodawca umożliwia realizację płatności za pośrednictwem bezpiecznego serwisu do płatności internetowych tj. PayU.

3. Towar stanowiący przedmiot Umowy najmu dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowe lub przewozowe lub kurierskie.

4. Usługodawca przystąpi do realizacji złożonego zamówienia na 3 dni przed zadeklarowaną przez Użytkownika datą rozpoczęcia Umowy najmu zgodną z Rezerwacją, nie wcześniej jednak niż po zaksięgowaniu całej Ostatecznej kwoty do zapłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.

5. Towar objęty przedmiotem Umowy najmu zostanie przekazany podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe lub przewozowe lub kurierskie nie później niż na 2 dni robocze przed dniem rozpoczęcia okresu najmu zgodnie z Rezerwacją. Towar zostanie dostarczony na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia.

6. Szczegółowe informacje na temat sposobów dostarczania Towarów, w tym koszty dostarczenia Towarów stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

7. Każdemu Klientowi zawierającemu Umowę najmu przekazana zostanie faktura VAT na adres e-mail Klienta, podany przez Klienta w formularzu Rejestracji. Klient, akceptując niniejszy Regulamin udziela Usługodawcy akceptacji – w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT) – na stosowanie przez Usługodawcę w stosunku do Klienta faktur elektronicznych, w tym na przesyłanie (udostępnianie) Klientowi faktur elektronicznych wystawionych przez Usługodawcę w formacie pliku PDF za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Klienta podany przez Klienta w trakcie uzupełniania formularza Rejestracji.

8. Akceptacja, o której mowa w ust. 7 powyżej nie wyłącza prawa Usługodawcy do stosowania faktur VAT w wersji papierowej.

9. Klient w każdym czasie ma możliwość cofnięcia – poprzez poinformowanie o tym Usługodawcę – udzielonej akceptacji, o której mowa w ust. 7 powyżej.

X. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy, odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy - zawierającym informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy ponoszonych przez Konsumenta - stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu.

2. W przypadku, gdy na wyraźne żądanie Konsumenta rozpoczęcie okresu najmu (zgodnie z Rezerwacją) przypada przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy najmu, a Konsument skorzysta z prawa odstąpienia od tej Umowy, wówczas Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od tej Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem Ostatecznej kwoty do zapłaty. Usługodawca zwróci Konsumentowi Ostateczną kwotę do zapłaty, pomniejszoną o kwotę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, za pośrednictwem operatora płatności, przy wykorzystani usług którego Konsument opłacił zamówienie.

3. Postanowienie ust. 1 i 2 stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

4. Niezależnie od powyższego, każdemu Klientowi zawierającemu Umowę najmu za pośrednictwem Strony internetowej Wypożyczalni, Usługodawca udziela dodatkowego prawa odstąpienia od Umowy w terminie 1 dnia od dnia dostarczenia Towaru do Klienta na zasadach przewidzianych w Załączniku nr 3 do Regulaminu.

XI. Procedura rozpatrywania reklamacji

1. Na Usługodawcy ciąży obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów w stanie przydatnym do umówionego użytku wynikającego z przeznaczenia danego Towaru i utrzymywanie Towarów w takim stanie przez czas trwania Umowy najmu. Towary mogą nosić ślady prawidłowego ich używania, niewpływające na ich walory użytkowe, funkcjonale lub estetyczne.

2. Reklamacja może zostać złożona przez Użytkownika w dowolny sposób dostatecznie ujawniający jego wolę.

3. Celem ułatwienia Klientowi złożenia reklamacji Towarów, Usługodawca:
a) rekomenduje, aby zgłoszenie reklamacji Towarów zawierało w szczególności następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, nr konta bankowego podany w formularzu Rejestracji, adres (ulica, nr domu/nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość (poczta)), nr telefonu, forma rekompensaty, nr zamówienia, informacja jaki konkretnie Towar jest reklamowany i z jakiego powodu,
b) informuje o możliwości skorzystania przez Klienta z przykładowej procedury reklamacyjnej opisanej w pkt XI, ppkt 6 niniejszego Regulaminu.
Z powyższych zaleceń Usługodawcy Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować, a brak skorzystania nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. W przypadku, gdy Towar:
a) ma wady, które ograniczają jego przydatność do użytku, wynikającego z przeznaczenia danego Towaru, wówczas Klient może żądać odpowiedniego obniżenia czynszu za czas trwania wad lub dokonać zwrotu Towaru i żądać zwrotu Ostatecznej kwoty do zapłaty w pełnej wysokości,
b) ma wady, które wyłączają jego przydatność do użytku, wynikającego z przeznaczenia danego Towaru, wówczas Klient może zwrócić Towar i żądać zwrotu Ostatecznej kwoty do zapłaty w pełnej wysokości.

5. Usługodawca udostępnia poniżej przykładową procedurę reklamacyjną Towarów:
a) aby rozpocząć proces reklamacji Usługodawca zaleca, aby Klient wysłał wiadomość e-mail na adres : wypozyczalnia@4Fchange.com w tytule wpisując „Reklamacja, zamówienie nr…:”, zaś w samej treści podał swoje imię i nazwisko, numer zamówienia wraz z informacją, jaki konkretny Towar jest reklamowany i z jakiego powodu, adres email, adres korespondencyjny, nr telefonu, nr konta bankowego (jeśli inny niż podany w formularzu Rejestracji), formę rekompensaty,
b) Usługodawca potwierdzi w formie wiadomości e-mail przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego, wskazując w treści wiadomości numer reklamacji Towaru,
c) Usługodawca zaleca, aby Towar został spakowany wraz z dołączeniem dowodu zawarcia umowy najmu (faktura VAT) i odesłany na adres Usługodawcy: ul. Wielicka 250, 30-663 Kraków.
d) o sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca poinformuje Klienta poprzez wiadomość email. W razie pytań odnośnie reklamacji Usługodawca zaleca kontakt z Działem Reklamacji: wypozyczalnia@4Fchange.com

6. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Strony internetowej Wypożyczalni lub usług świadczonych przez Usługodawcę można składać w szczególności poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: wypozyczalnia@4Fchange.com

7. Usługodawca rozpatrzy każdą reklamację i ustosunkuje się do niej udzielając odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany w sposób wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

8. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Usługodawca zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi Użytkownika wskazanymi w tej reklamacji.

XII. Odpowiedzialność Klienta za Towar

1. Klient zobowiązany jest korzystać z Towaru w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu Towaru, tj. korzystać z Towaru w celu uprawiania sportów zimowych takich jak: jazda na nartach i snowboardzie, a także zobowiązany jest zwrócić Towar Usługodawcy na adres Usługodawcy: ul. Wielicka 250, 30-663 Kraków w terminie 1 dnia roboczego liczonego od dnia zakończenia okresu najmu zgodnym z Rezerwacją.

2. Dla zachowania terminu zwrotu wystarczające jest przekazanie Towaru podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe, przewozowe lub kurierskie w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Usługodawca zapewnia usługę odbioru Towaru od Klienta przez kuriera w terminie, o którym mowa powyżej, o ile Klient wybierze taką opcję przy składaniu zamówienia.

3. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem jednak zużycia Towaru, będącego następstwem prawidłowego używania Towaru.

4. W przypadku, gdy:
a) Towar będący przedmiotem Umowy najmu zostanie zwrócony przez Klienta po upływie 4 dni liczonych od dnia zakończenia okresu najmu (zgodnie z Rezerwacją) – Usługodawca jest uprawniony do naliczenia Klientowi dodatkowej kwoty czynszu wg podstawowej stawki czynszu najmu (stawka dzienna przy najmie na 7 dni) dla danego Towaru zgodnie z Cennikiem, stanowiącym Załącznik nr1 do niniejszego Regulaminu, za każdy dzień
b) Towar będący przedmiotem Umowy najmu nie zostanie zwrócony przez Klienta w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia okresu najmu (zgodnie z Rezerwacją) – Usługodawca, oprócz naliczenia kwoty czynszu najmu, o której mowa pod lit. a) powyżej jest uprawniony dodatkowo do zatrzymania 100% wysokości kaucji oraz obciążenia Klienta kwotą stanowiącą równowartość Towaru będącego przedmiotem Umowy najmu, pomniejszonej o wysokość kaucji. Wartość Towaru wynika z Cennika, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. W wyniku obciążenia Klienta kwotą, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie dochodzi do przeniesienia własności Towaru na Klienta;
c) Towar będący przedmiotem Umowy najmu zostanie zwrócony przez Klienta w stanie pogorszonym tak dalece, że niemożliwym będzie korzystanie z Towaru w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu tego – Usługodawca jest uprawniony do zatrzymania 100% wysokości kaucji.

5. Usługodawca jest uprawniony do potrącania kwot ustalonych na podstawie ppkt 4 lit. a) powyżej z kwoty kaucji na podstawie zgody Klienta wyrażonej przy pomocy odpowiedniego checkbox’a w toku Rejestracji. W wyniku potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. O dokonaniu potrącenia Usługodawca poinformuje Klienta wiadomością elektroniczną na adres e-mail Klienta podany w toku Rejestracji.

XIII. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca

1. Do korzystania z Wypożyczalni, w tym przeglądania asortymentu Wypożyczalni, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome.

2. Do składania zamówień niezbędne jest ponadto posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.

XIV. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) Użytkowników korzystających z funkcjonalności Wypożyczalni jest Usługodawca, to jest OTCF S.A.

2. Usługodawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres iod@otcf.pl, a także pocztą tradycyjną na adres OTCF S.A., ul. Saska 25C, 30-720 Kraków (z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych (IOD)”).

3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na poniższych podstawach prawnych:
a) przyjmowania zamówień oraz realizacji Umowy najmu (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, w tym ich potwierdzaniem i informowaniem o statusie (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c) umożliwienia Rejestracji oraz zapewniania innych funkcjonalności za pośrednictwem Wypożyczalni, o ile zostały wskazane w niniejszym Regulaminie, w ramach zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
d) umożliwienia korzystania z funkcjonalności innych formularzy, o których mowa w Rozdziale VI Regulaminu w ramach zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) zgodnie z niniejszym Regulaminem, a także na podstawie szczególnych regulaminów określających zasady korzystania z konkretnych formularzy, o ile będą one obowiązywały w konkretnych przypadkach zgodnie z decyzją podjętą przez Usługodawcę (w takim wypadku regulaminy te mogą określać dodatkowe cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych),
e)rozpatrywania reklamacji związanych z zawartymi Umowami najmu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
f) rozpatrywania reklamacji związanych z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną – w sytuacji gdy Użytkownik taką umowę zawarł z Usługodawcą na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
g) przyjmowania i obsługi innych niż reklamacje oraz sprawy związane z realizowanymi umowami, zgłoszeń i zapytań kierowanych do Usługodawcy (np. za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych na Stronie internetowej Wypożyczalni), co stanowi prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
h) przyjmowania oświadczeń odstąpienia od zawartych Umów najmu na odległość, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, co stanowi prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
i) rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
j) monitorowania sposobu korzystania z usług świadczonych w ramach Wypożyczalni przez Użytkowników, pod kątem przestrzegania postanowień Regulaminu, a także rozwijania funkcjonalności Wypożyczalni, poprawy działania świadczonych usług za jego pośrednictwem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
k) w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, poprzez dobór i wyświetlanie dostępnych towarów Wypożyczalni z uwzględnieniem aktywności i preferencji konkretnych Użytkowników, a także poprzez tworzenie dopasowanych grup odbiorców reklam z uwzględnieniem ich preferencji, co stanowi prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
l) prowadzenia analiz statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
m) realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych, w szczególności określonych przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT), ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
n) przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Usługodawcy, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
o) prowadzenia badań satysfakcji Użytkowników - jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na udział w takim badaniu (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
p) zapisywania danych w postaci plików cookies, gromadzenia danych ze Strony internetowej Wypożyczalni– jeśli konkretna osoba wyraziła na to odrębną zgodę na zasadach określonych w Polityce Plików Cookies obowiązującej na stronie internetowej https://4fchange.com.

4. Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
a) podwykonawcom zapewniającym wsparcie techniczne Usługodawcy w prowadzeniu i utrzymaniu, a także rozwoju Wypożyczalni takim jak: podmioty świadczące usługi hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania Wypożyczalnią, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania Wypożyczalni, dostawcy zapewniający oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną, dostawcy zapewniający obsługę Biura Obsługi Klienta, z którymi Usługodawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
b) podmiotom wspierającym Usługodawcę w prowadzeniu działań marketingowych, takim jak podmioty prowadzące portale internetowe, w tym portale typu social media;
c) podmiotom wspierającym Usługodawcę w realizacji programów badania satysfakcji Użytkowników, w szczególności za pośrednictwem ankiet przeprowadzanych drogą elektroniczną lub telefoniczną; podmiotom wspierającym realizację przez Usługodawcę obowiązujących przepisów prawa oraz uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Wypożyczalni, takim jak: kancelarie prawne oraz firmy windykacyjne;
d) podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług za pośrednictwem Wypożyczalni, zgodnie z żądaniem konkretnego Użytkownika – podmiotom świadczącym usługi płatności elektronicznych, podmiotom zapewniającym dostawę towaru pod wskazany adres (usługi pocztowe, przewozowe lub kurierskie, firmy spedytorskie), którym dane są udostępniane jako odrębnym administratorom lub z którymi Usługodawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (w zależności od statusu tych podmiotów pełnionego wobec przekazanych danych osobowych).

5. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane przez Usługodawcę poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w ramach korzystania przez Usługodawcę z usług podwykonawców (spośród kategorii odbiorców wskazanych w punkcie 4 wyżej). W takim wypadku Usługodawca gwarantuje wymagane prawnie środki ochrony danych osobowych, którymi będą (w zależności od przypadku): i) przekazanie danych do podwykonawcy zlokalizowanego w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z wymaganiami art. 45 RODO, ii) przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z podwykonawcą umowy o transfer danych opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, iii) przekazanie danych realizowane w ramach stosowanych przez podwykonawcę wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 47 RODO. Więcej informacji dotyczących stosowanych przez Usługodawcę środków bezpieczeństwa związanych z przekazywaniem danych poza obszar EOG można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Usługodawcę.

6. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Usługodawcę przez okres realizacji zawartych Umów najmu Towarów i do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a także przez okres świadczenia usług (Użytkownikom) przez czas obowiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a ponadto:
a) do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umów wskazanych powyżej,
b) przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń, z którymi wystąpił Usługodawca lub ich odparcia (jeżeli z roszczeniami wystąpił Użytkownik w związku z zawartymi umowami, o których mowa wyżej,
c) przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych, np. obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentacji zgodnie z wymaganiami art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
d) przez okres niezbędny do udokumentowania przez Usługodawcę przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających,
e) w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio z zawartymi umowami) – przez okres nie dłuższy niż 3 lata od pozyskania danych,
f) w celach marketingu bezpośredniego – przez czas obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (Użytkownicy) oraz przez czas realizacji Umów najmu Towarów lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu,
g) do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji (stwierdzonej przez Usługodawcę) – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą udzieloną przez konkretną osobę.

7. Usługodawca zapewnia każdemu Użytkownikowi prawo skorzystania ze wszystkich przysługujących im uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawie ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawa wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.

8. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej), każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

9. Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego Usługodawcy będą przetwarzane wyłącznie do czasu zgłoszenia sprzeciwu na tego typu formę przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia sprzeciwu na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym poprzez profilowanie, w każdym czasie.

10. W przypadku przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych za zgodą wyrażoną przez Użytkownika, każdej osobie przysługuje prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

11. Podanie danych osobowych w odniesieniu do:
a) Użytkowników, którzy chcą zarejestrować się na Stronie internetowej Wypożyczalni – w celu Rejestracji niezbędne jest podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu. Niepodanie tych danych uniemożliwi Rejestrację (a w konsekwencji zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną),
b) Użytkowników, którzy składają zamówienia za pośrednictwem Wypożyczalni – w celu złożenia i umożliwienia Usługodawcy realizacji zamówienia (i tym samym Umowy najmu) niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania (lub inny adres do dostawy), adres e-mail, numer telefonu. Niepodanie tych danych będzie skutkować brakiem możliwości przyjęcia zamówienia (a tym samym zawarcia Umowy najmu);
c) Użytkowników, którzy składają oświadczenie o odstąpieniu od Umowy najmu Towarów – w celu złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy najmu Towarów zawartej na odległość niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, adres (ulica, nr domu/nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość (poczta)), nr telefonu, numer zamówienia. Niepodanie tych informacji uniemożliwi skuteczne złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy najmu,
d) Użytkowników, którzy składają reklamacje w związku z zawartą Umową najmu Towarów – w celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Usługodawcę niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, nr konta bankowego, adres (ulica, nr domu/nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość (poczta)), numer telefonu, formę oczekiwanej rekompensaty, numer zamówienia, podanie informacji jaki konkretnie Towar reklamują i z jakiego powodu. Niepodanie tych danych uniemożliwi Usługodawcy rozpatrzenie złożonej reklamacji,
e) Użytkowników, którzy składają reklamacje w związku z zawartą z Usługodawcą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – w celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Usługodawcę niezbędne jest podanie adresu e-mail, który Użytkownik podał w trakcie Rejestracji lub korzystania z innego formularza dostępnego na Stronie internetowe Wypożyczalni. Niepodanie tych danych może uniemożliwić Usługodawcy rozpatrzenie złożonej reklamacji,
f) pozostałych przypadków - jest dobrowolne.

12. Usługodawca nie będzie prowadził operacji przetwarzania danych Użytkowników w sposób zautomatyzowany, które jednocześnie będą prowadziły do podejmowania wobec nich decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających na ich sytuację. Ewentualne przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, będzie służyło wyłącznie analizom i prognozom indywidualnych preferencji Użytkowników korzystających z Wypożyczalni.

13. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a od momentu wejścia w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych jego następca prawny – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mający siedzibę przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

XV. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów, takich jak w szczególności: rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/

2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy o świadczenie usług.

XVI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na Stronie internetowej Wypożyczalni: https://4fchange.com/regulamin-wypozyczalni/ w postaci umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego Użytkownika.

2. Regulamin jest także przesyłany - w postaci umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie przez Użytkownika - na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w przypadku zawarcia ze Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub przez Klienta w przypadku zawarciu Umowy najmu Towarów za pośrednictwem Wypożyczalni.

3. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Użytkowników wynikających z przepisów prawa. Usługodawca honoruje wszelkie prawa Użytkowników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących:
a) zmiany w prawie;
b) przyczyny organizacyjne, w szczególności:

i. zmiany w zakresie prowadzonej przez Usługodawcę działalności w postaci zmian jej profilu, zmian zakresu asortymentu Towarów, wprowadzania nowych usług lub udogodnień (w tym związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów),
ii. zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Usługodawcy,
iii. zmiany w zakresie sposobów płatności,
iv. zmiany w zakresie sposobów dostarczenia Towarów,
v. inne zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Wypożyczalni.

5. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie go na Stronie internetowej Wypożyczalni.

6. Zmiany Regulaminu wejdą w życie po upływie 7 dni kalendarzowych od momentu publikacji nowej wersji Regulaminu na Stronie internetowej Wypożyczalni. Do Umów najmu Towarów oraz wszelkich innych umów zawartych przez Użytkownika z Usługodawcą na podstawie niniejszego Regulaminu, których data zawarcia przypada przed zmianą Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dacie zawarcia danej umowy.

7. Regulamin Wypożyczalni obowiązuje od dnia 24.01.2022 r.

Do pobrania:

1. Regulamin wypożyczalni

2. Załączniki do regulaminu:

Oddaj swoje ubrania

Zamów kuriera

Spakuj swoje ubrania w karton i zamów bezpłatnego kuriera, który je od Ciebie odbierze.

Zamów
lub

Oddaj stacjonarnie

Przynieś ubrania do salonu 4F – zbiórka prowadzona jest w każdym naszym sklepie – i wrzuć do specjalnego pojemnika oznaczonego logo Wear_Fair.

Oddaj