Regulamin serwisu 4f Change

DEFINICJE

1. Administrator - OTCF S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Saska 25C, 30-720 Kraków), zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS: 0000555276, NIP: PL9451978451, REGON: 356630870, wysokość kapitału zakładowego 7.384.500 zł (opłacony w całości), numer rejestrowy BDO: 000005025, adres poczty elektronicznej info@4fchange.com

2. Serwis – serwis 4F CHANGE dostępny pod adresem https://4fchange.com/ prowadzony przez Administratora będący platformą informacyjną na temat strategii środowiskowej OTCF S.A. z siedzibą w Krakowie, za pośrednictwem której Administrator: udostępnia funkcjonalności Serwisu oraz świadczy na rzecz Użytkowników usługi, jak również za pośrednictwem której Użytkownicy mają możliwość zapoznania się z usługami Administratora. Administrator za pośrednictwem Serwisu udostępnia odpowiednie narzędzia systemowe, teleinformatyczne, technologiczne w celu świadczenia ww. usług.

3. Strona Internetowa Serwisu - strona internetowa dostępna pod adresem https://4fchange.com/

4. Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady korzystania z Serwisu, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Serwisu umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

5. Użytkownik - korzystająca z funkcjonalności Serwisu osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

6. Konsument - Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą ze Administratorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Usługi – dostępne w serwisie Usługi świadczone drogą elektroniczną mogące być przedmiotem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.

8. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

9. Newsletter - udostępniana przez Administratora usługa polegająca na przesyłaniu informacji handlowej w szczególności dotyczącej oferty produktów i świadczonych usług w formie wiadomości (maili) za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

I. Postanowienia wstępne

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w tym środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet – w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Serwisie. Administrator zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w ramach Serwisu poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).

2. Administrator udostępnia funkcjonalności Serwisu z wykorzystaniem sieci Internet.

3. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem praw i dóbr osobistych innych podmiotów. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

II. Sposoby porozumiewania się

1. Bezpośrednio przez stronę internetową Serwisu możliwe jest składanie przez Użytkowników zapytań adresowanych do Administratora. W tym celu należy na stronie internetowej Serwisu wybrać formularz kontaktowy i wpisać wymagane dane umożliwiające Administratorowi udzielenie odpowiedzi w określonych polach formularza zapytania, oraz zaznaczyć wymagane pola lub przesłać zapytanie na adres e-mail: info@4fchange.com.

2. Administrator w celu udzielenia odpowiedzi w przedmiocie złożonego zapytania może kontaktować się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie - przy czym telefonicznie jedynie w razie podania numeru telefonu kontaktowego przez Użytkownika.

III. Zamów kuriera

1. Administrator udostępnia Użytkownikowi za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu formularz elektroniczny „Zamów Kuriera”, który pozwalana na podanie przez Użytkownika spółce New Solutions Group Sp. z o.o. – z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 70, wymaganych danych Użytkownika (imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu, numeru telefonu), który zamierza przekazać za pośrednictwem przesyłki kurierskiej darowiznę za pośrednictwem Platformy fundraisingowej „Ubrania do oddania” (www.ubraniadooddania.pl). Przedmiotowy formularz pozwala również na złożenie przez Użytkownika oświadczeń woli bezpośrednio wobec New Solutions Group Sp. z o.o., między innymi w przedmiocie założenia konta w portalu www.ubraniadooddania.pl, a także akceptacji Regulaminu korzystania z portalu lub innych dokumentów udostępnionych w formularzu przez New Solutions Group Sp. z o.o.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania New Solutions Group Sp. z o.o., w tym w szczególności w zakresie dalszego kontaktu z Użytkownikiem, przetwarzania jego danych osobowych udostępnionych za pośrednictwem formularza, a także funkcjonowania portalu www.ubraniadooddania.pl. Administrator w ramach Serwisu udostępnia wyłącznie formularz elektroniczny (jako funkcjonalność Serwisu), przy czym nie zbiera i nie przechowuje danych osobowych wprowadzanych przez Użytkownika do formularza (dane te są pozyskiwane bezpośrednio przez New Solutions Group Sp. z o.o. jako odrębnego administratora danych w rozumieniu przepisów RODO).

IV. Newsletter

1. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez Administratora informacja w formie wiadomości e-mail, zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

2. Newsletter zawiera informacje o strategii 4F Change i programie Wear_Fair, a także o ofercie produktów i usług marki 4F, nowych kolekcjach wyprodukowanych w sposób zrównoważony, aktualnych promocjach, informacje o otwarciu nowych stref Wear_Fair w salonach oraz inne wiadomości dotyczące marki 4F i strategii środowiskowej oraz oferowanych przez nią produktów, w tym opinie, materiały prasowe, linki do stron zaprzyjaźnionych z marką 4F.

3. Każdy Newsletter zawiera:

 • informację o Administratorze jako nadawcy Newslettera,
 • wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
 • informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.

4. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

5. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej https://4fchange.com w polu „Dołącz do zmiany Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco z naszymi akcjami”:

 • podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,
 • wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości typu Newsletter i zaznaczenie check-box'a oznaczającego potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Serwisu i akceptację jego treści,
 • naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Dołącz”,
 • kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej wiadomości elektronicznej o tytule „Potwierdzenie subskrypcji newslettera ze strony”.

6. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.

7. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.

8. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter, rezygnując z dotychczas świadczonej usługi Newsletter poprzez naciśnięcie (kliknięcie) na link „Anulowanie subskrypcji Newslettera” umieszczony w stopce każdego Newslettera, a następnie ponowne zamówienie usługi Newsletter poprzez dokonanie przez Użytkownika czynności rejestracyjnych w sposób szczegółowo wskazany w ust. 6 powyżej, wskazując nowy adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej https://4fchange.com w polu „NEWSLETTER”.

9. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z usługi Newsletter w szczególności poprzez:

 • kliknięcie na link „Anulowanie subskrypcji Newslettera” umieszczony w stopce każdego Newslettera,
 • odznaczenie zgody „Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany przeze mnie adres e-mail korespondencji handlowej w postaci NEWSLETTERA na zasadach określonych w Regulaminie sklepu internetowego. Przysługuje mi prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, co nie będzie jednak miało wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, realizowanego przed cofnięciem zgody” w Panelu Użytkownika, a następnie naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz zmiany”,
 • przesłanie OTCF za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e- mail): info@4fchange.com oświadczenia woli o rezygnacji z usługi Newsletter.

10. W ramach korzystania z usługi Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym.

V. Inne Formularze oraz postanowienia łączne dotyczące formularzy

1. Administrator może udostępnić Użytkownikowi za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu również inne formularze, które mogą w szczególności służyć do polecania przez Użytkownika innym użytkownikom Internetu usług oferowanych w Serwisie lub Serwisu, a także do wzięcia przez Użytkowników udziału w konkursach oraz promocjach organizowanych przez Administratora.

2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w ramach korzystania z konkretnego formularza następuje z chwilą skorzystania przez Użytkownika z tego formularza. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje każdorazowo w sposób automatyczny po skorzystaniu przez Użytkownika z konkretnego formularza. Administrator może wprowadzić dodatkowe regulaminy określające zasady korzystania z konkretnych formularzy, które będą przekazywane do wiadomości i akceptacji Użytkownikom przed faktycznym skorzystaniem z danego formularza.

VI. Procedura rozpatrywania reklamacji.

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu lub wykonywaniem Usług przez Administratora.

2. Reklamacje można składać w szczególności poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@4fchange.com. Jest to sposób składania reklamacji zalecany przez Administratora. Użytkownik nie musi jednak z niego korzystać, ani się nim kierować, a brak skorzystania nie wpływa na skuteczność reklamacji.

3. Administrator rozpatrzy każdą reklamację i ustosunkuje się do niej udzielając odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany w sposób wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

4. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Administrator zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi Użytkownika wskazanymi w tej reklamacji.

VII. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator

1. Do korzystania z Serwisu, w tym zapoznania się z funkcjonalnościami i usługami dostępnymi w Serwisie, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome czy też Apple Safari.

2. Do korzystania z Usług konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) Użytkowników korzystających z funkcjonalności Serwisu jest OTCF S.A., za wyjątkiem funkcjonalności formularza „Zamów kuriera” (Rozdział III Regulaminu).

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres iod@otcf.pl, a także pocztą tradycyjną na adres OTCF S.A., ul. Saska 25C, 30-720 Kraków (z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych (IOD)”).

3. Dane osobowe Użytkowników w zależności od sposobu korzystania z Serwisu, w tym oferowanych za jego pośrednictwem usług, mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na poniższych podstawach prawnych:

 • umożliwienia korzystania z funkcjonalności formularzy, o których mowa w Rozdziale V Regulaminu w ramach zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) zgodnie z niniejszym Regulaminem, a także na podstawie szczególnych regulaminów określających zasady korzystania z konkretnych formularzy, o ile będą one obowiązywały w konkretnych przypadkach zgodnie z decyzją podjętą przez Administratora (w takim wypadku regulaminy te mogą określać dodatkowe cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych),
 • rozpatrywania reklamacji związanych z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną – w sytuacji gdy Użytkownik taką umowę zawarł z Administratorem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • przyjmowania i obsługi innych niż reklamacje oraz sprawy związane z realizowanymi umowami, zgłoszeń i zapytań kierowanych do Administratora (np. za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych na Stronie Internetowej Serwisu lub za pośrednictwem formularza kontaktowego), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • monitorowania sposobu korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu przez Użytkowników, pod kątem przestrzegania postanowień Regulaminu, a także rozwijania funkcjonalności Serwisu, poprawy działania świadczonych usług za jego pośrednictwem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celach marketingu bezpośredniego, w tym dokonywania analiz marketingowych oraz dostosowywania treści do charakteru lub preferencji Użytkowników (np. w ramach usługi Newslettera), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • prowadzenia analiz statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci Newslettera – jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
 • prowadzenia badań satysfakcji Użytkowników - jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na udział w takim badaniu (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • zapisywania danych w postaci plików cookies, gromadzenia danych ze strony internetowej Serwisu – na zasadach określonych w Polityce Plików Cookies obowiązującej na stronie internetowej Serwisu oraz zgodnie z ustawieniami preferencji Użytkownika.

4. Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

 • podwykonawcom zapewniającym wsparcie techniczne Administratora w prowadzeniu i utrzymaniu, a także rozwoju Serwisu takim jak: podmioty świadczące usługi hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania Serwisem, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania Serwisu, dostawcy zapewniający oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną, dostawcy zapewniający oprogramowanie służące do komunikacji z Użytkownikami, w tym komunikację realizowaną za pomocą dedykowanych algorytmów, z którymi Administrator zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • podmiotom wspierającym Administratora w prowadzeniu działań marketingowych, takim jak agencje marketingowe, podmioty prowadzące portale internetowe, w tym portale typu social media;
 • podmiotom wspierającym Administratora w realizacji programów badania satysfakcji Użytkowników, w szczególności za pośrednictwem ankiet przeprowadzanych drogą elektroniczną lub telefoniczną; podmiotom wspierającym realizację przez Administratora obowiązujących przepisów prawa oraz uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Serwisu, takim jak: kancelarie prawne oraz firmy windykacyjne.

5. Administrator zwraca uwagę, że w przypadku skorzystania z formularza „Zamów kuriera”, Użytkownik udostępni swoje dane osobowe bezpośrednio podmiotowi New Solutions Group Sp. z o.o. (jako odrębnemu administratorowi danych), na zasadach określonych w Regulaminach oraz innych postanowieniach udostępnionych przez New Solutions Group Sp. z o.o. i akceptowanych przez Użytkownika podczas wypełniania formularza. Administrator Serwisu nie zbiera i nie przechowuje tych danych.

6. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane przez Administratora poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w ramach korzystania przez Administratora z usług podwykonawców (spośród kategorii odbiorców wskazanych w punkcie 4 wyżej). W takim wypadku Administrator gwarantuje wymagane prawnie środki ochrony danych osobowych, którymi będą (w zależności od przypadku): i) przekazanie danych do podwykonawcy zlokalizowanego w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z wymaganiami art. 45 RODO, ii) przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z podwykonawcą umowy o transfer danych opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, iii) przekazanie danych realizowane w ramach stosowanych przez podwykonawcę wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 47 RODO. Więcej informacji dotyczących stosowanych przez Administratora środków bezpieczeństwa związanych z przekazywaniem danych poza obszar EOG można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora.

7. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres świadczenia usług Serwisu (Użytkownikom) przez czas obowiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a ponadto:

 • do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umów wskazanych powyżej,
 • przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń, z którymi wystąpił Administrator lub ich odparcia (jeżeli z roszczeniami wystąpił Użytkownik w związku z zawartymi umowami, o których mowa wyżej,
 • przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności wzakresie regulacji podatkowych i rachunkowych, np. obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentacji zgodnie z wymaganiami art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • przez okres niezbędny do udokumentowania przez Administratora przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających,
 • w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio z zawartymi umowami) – przez okres nie dłuższy niż 3 lata od pozyskania danych
 • w celach marketingu bezpośredniego – przez czas obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (Użytkownicy) lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu,
 • do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji (stwierdzonej przez Administratora) – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą udzieloną przez konkretną osobę.

8. Administrator zapewnia każdemu Użytkownikowi prawo skorzystania ze wszystkich przysługujących im uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawa ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawa wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.

9. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej), każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

10. Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego Administratora będą przetwarzane wyłącznie do czasu zgłoszenia sprzeciwu na tego typu formę przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia sprzeciwu na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym poprzez profilowanie, w każdym czasie. Sprzeciw można złożyć kontaktując się pod adresem e-mail: iod@otcf.pl

11. W przypadku przetwarzania przez Administratora danych osobowych za zgodą wyrażoną przez Użytkownika, każdej osobie przysługuje prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Oświadczenie w przedmiocie odwołania zgody na przetwarzania danych osobowych można w szczególności złożyć pod adresem e-mail: iod@otcf.pl lub w sposób określony w Regulaminie korzystania z usługi, która świadczona jest w oparciu o udzieloną zgodę na przetwarzanie danych.

12. Podanie danych osobowych w odniesieniu do:

 • Użytkowników, którzy składają reklamacje w związku z zawartą ze Administratorem umową o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – w celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Administratora niezbędne jest podanie adresu e-mail który Użytkownik podał w odpowiednim formularzu lub który podał podczas rejestracji w Newsletterze (gdy reklamacja dotyczy tej usługi). Niepodanie tych danych może uniemożliwić Administratorowi rozpatrzenie złożonej reklamacji,
 • pozostałych przypadków - jest dobrowolne.

14. Administrator nie będzie prowadził operacji przetwarzania danych Użytkowników w sposób zautomatyzowany, które jednocześnie będą prowadziły do podejmowania wobec nich decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających na ich sytuację. Ewentualne przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, będzie służyło wyłącznie analizom i prognozom indywidualnych preferencji Użytkowników korzystających z Serwisu.

14. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a od momentu wejścia w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych jego następca prawny – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mający siedzibę przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów, takich jak w szczególności: rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/

2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

X. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Serwisu https://4fchange.com/ w postaci umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego Użytkownika.

Regulamin jest także przesyłany - w postaci umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie przez Użytkownika - na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w przypadku zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

2. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Użytkowników wynikających z przepisów prawa. Administrator honoruje wszelkie prawa Użytkowników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących:

 • zmiany w prawie;
 • przyczyny organizacyjne, w szczególności:
  • zmiany w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności w postaci zmian jej profilu, zmian zakresu świadczonych lub udogodnień (w tym związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów),
  • zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Administratora,
  • inne zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Serwisu.

4. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie go na Stronie Internetowej Serwisu.

5. Użytkownik, który korzysta z usługi Newsletter zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie na jego adres poczty elektronicznej informacji o zmianie.

6. Zmiany Regulaminu wejdą w życie w odniesieniu do danego Użytkownika po upływie 7 dni kalendarzowych od momentu poinformowania go o zmianie Regulaminu we właściwy sposób.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 9 stycznia 2023 r., przy czym niniejsza wersja Regulaminu została opublikowana w dniu 26.01.2023 r.

Zamów kuriera

Spakuj swoje ubrania w karton i zamów bezpłatnego kuriera, który je od Ciebie odbierze.

Zamów
lub

Oddaj stacjonarnie

Przynieś ubrania do salonu 4F – zbiórka prowadzona jest w każdym naszym sklepie – i wrzuć do specjalnego pojemnika oznaczonego logo 4F Change.

Oddaj