Forum zgromadziło zarówno marki, dystrybutorów, producentów, ale również przedstawicieli państw, związków zawodowych i NGO’sów. Mieliśmy okazję wysłuchać ważnych głosów na temat należytej staranności w łańcuchu dostaw z tych właśnie różnych perspektyw. 

Sektor odzieżowy jest kluczowy w tworzeniu standardów społecznych i środowiskowych dla handlu, produkcji i praktyk zakupowych na całym świecie. Dodatkowo, ponieważ 75% pracowników branży odzieżowej to kobiety, sektor ten ma kluczowe znaczenie dla działań na rzecz równości płci. Na forum omówiono innowacyjne partnerstwa, w ramach których marki mogą łączyć siły i zasoby, aby zapewnić odzwierciedlenie tych standardów w praktyce.

Oto najważniejsze punkty z konferencji:
Stabilne łańcuchy dostaw są kluczem do ochrony praw człowieka na poziomie lokalnym. Wydaje się to oczywiste, ale wymaga ciągłego i ciągłego mówienia o tym głośno. Nie da się zbudować opartego na zaufaniu partnerstwa poprzez sporadyczne rozmowy, audyty, czy kwestionariusze. Potrzebna jest długoterminowa, realna współpraca, aby wykryć ryzyko dla ludzi/środowiska i osiągnąć rozwiązania satysfakcjonujące wszystkie strony.

Budowanie kultury zaufania i współpracy ze swoimi dostawcami – zwłaszcza przez działy kupieckie, handlowe, jakości – jest naprawdę kluczowe. Jeśli nie postawisz na dialog, dotyczący obszaru, w którym zidentyfikowano ryzyko dla ludzi, nigdy nie będziesz w stanie się nim zająć i go zmitygować.

Powinniśmy pomóc dostawcom spełnić wymogi prawne i wymagania korporacyjne. Odpowiedzialne praktyki zakupowe, płace zapewniające godziwe życie i utrzymanie, ale także możliwość poddania nas samych ocenie przez dostawców – mają kluczowe znaczenie dla zrównoważonego handlu.

Zachęcanie do dialogu społecznego i wolności zrzeszania się na każdym etapie łańcucha dostaw jest bezdyskusyjne. Pracownicy fabryk powinni mieć prawo do angażowania się w dialog na temat skutecznych środków związanych z ich prawami i potrzebami. Tu jednak potrzebna jest przede wszystkim EDUKACJA i realna pomoc we współpracy z pomocowymi organizacjami lokalnymi.

Certyfikacja odgrywa ważną rolę w 4 z 6 etapów due diligence (*), ale choć jest niesamowicie ważna, nie jest wystarczająca. Trzeba sięgać po inne narzędzia: do badania wpływu, zarządzania ryzykiem i wdrażania środków zaradczych, gdy ryzyko już wystąpi.

Zmiany klimatu realnie obniżają produktywność fabryk. Pracownicy cierpią na schorzenia układu oddechowego, skóry, zaburzenia snu i wiele innych…To wpływa nie tylko na komfort życia, a w ostatecznym wydźwięku przenosi się na biznes…Potrzebne są konkretne działania, rozwiązania i realna pomoc.

Realna pomoc dla pracowników fabryk możliwa jest poprzez:

 1. a) prawdziwy, oparty na wzajemnym zaufaniu dialog z dostawcami – właścicielami fabryk.
 2. b) egzekwowanie od dostawców informacji na temat kosztów produkcji utrzymania i płac dla pracowników – MOŻLIWE TYLKO PRZY ZACIŚNIONEJ WSPÓŁPRACY NA LINII KUPIEC- FABRYKA ETC.
 3. c) przez NGOS-sy i lokalne organizacje pomocowe.


JAKIE SĄ KORZYŚCI DLA FIRMY Z WPROWADZENIA STANDARDÓW ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU DO ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW?

 • Ograniczenie ryzyka reputacyjnego, prawnego i operacyjnego
 • Zwiększenie lojalności dostawców
 • Zwiększenie jakości produktów/usług
 • Zwiększenie udziałów w rynku / możliwość wejścia na nowe rynki
 • Lepszy dostęp do fi nansowania
 • Zwiększenie przewagi konkurencyjnej (w tym siły przetargowej)
 • Optymalizacja kosztów
 • Pozyskiwanie i zatrzymywanie talentów

JAKIE NARZĘDZIA WYKORZYSTYWANE SĄ DO WPROWADZANIA ZASAD ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU DO ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW?

 • Opracowanie i komunikowanie kryteriów współpracy z dostawcami (ustalenie adekwatnych wymogów ekonomicznych, społecznych, środowiskowych) w formie odpowiednich dokumentów kodeksów, kryteriów przetargowych
 • Prowadzenie audytu u dostawców, a w razie wykrycia nieprawidłowości przygotowywanie planu naprawczego
 • Edukowanie dostawców w kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem
 • Wprowadzanie systemów monitorowania aspektów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych w łańcuchu dostaw (np. obliczanie śladu węglowego)
 • Wprowadzanie standardów i norm (np. normy jakości, normy środowiskowe, standardy CSR)
 • Tworzenie kanałów komunikacji z dostawcami (umożliwienie zgłaszania inicjatyw, komunikacja dwukierunkowa)
 • Partnerska współpraca nad innowacyjnymi rozwiązaniami
 • Propagowanie odpowiedzialnych praktyk zakupowych analizujemy, jakie skutki będzie miało zmniejszenie nierówności w zakresie dochodów i płac w łańcuchach dostaw obarczonych ryzykiem

Kilka słów o OECD

Co to są Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych dotyczące odpowiedzialnego prowadzenia biznesu i dlaczego są tak ważne?

To międzynarodowe wytyczne rządów wielu państw mające na celu zwiększenie udziału biznesu w zrównoważonym rozwoju, tak aby ich działania nie były ze szkodą dla planety i społeczeństwa. Treść wytycznych wskazuje nie tylko wymagania, ale także sugestie i rozwiązania dla przesiębiorstw, które pomogą w realizacji celów.

Wytyczne są aktualnie wdrażane w 51 krajach i wyznaczają globalny standard odpowiedzialnego prowadzenia działalności biznesowej (RBC).

Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw zostały wskazane w preambule dyrektywy CSRD – motyw 31 (spójność z międzynarodowymi instrumentami) oraz motyw 45 (standardy raportowania).

Wytyczne OECD zostały wskazane również w art. 3 i 18 rozporządzenia UE w sprawie taksonomii dotyczących minimalnych gwarancji prowadzenia zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.

Czym jest Krajowy Punkt Kontaktowy OECD?

Głównym zadaniem Krajowych Punktów Kontaktowych OECD ds. odpowiedzialnego prowadzenia biznesu (KPK OECD) jest:

1.   upowszechnianie standardów OECD w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia biznesu (responsible business conduct, RBC),
2.   rozpatrywanie zawiadomień o naruszeniu Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych.

W KPK OECD możena znaleźć rozwiązanie nie tylko problemów naruszeń, ale także można zapytać o wszelkie sugestie dotyczące stosowanych i wdrażanych polityk związanych z prawami człowieka i pracownika, a także tymi środowiskowymi.

Niezbędne treści dotyczące OECD (https://lnkd.in/dcCP__Dj).

 

Zamów kuriera

Spakuj swoje ubrania w karton i zamów bezpłatnego kuriera, który je od Ciebie odbierze.

Zamów
lub

Oddaj stacjonarnie

Przynieś ubrania do salonu 4F – zbiórka prowadzona jest w każdym naszym sklepie – i wrzuć do specjalnego pojemnika oznaczonego logo 4F Change.

Oddaj