Dzień Kobiet ma swoje korzenie w ruchu na rzecz równouprawnienia kobiet, który narodził się w XIX w. W Polsce Dzień Kobiet został ustanowiony w pierwszej połowie lat 20. XX w. i od tamtej pory jest obchodzony co roku.

Większości z nas niestety to święto nie kojarzy się zbyt dobrze. W czasach PRL-u wiązało się ono ze sztucznym, jednodniowym docenianiem kobiet  i telewizyjną propagandą o tym, jak zakłady pracy uczciły „płeć piękną”. Takiego wydania Dnia Kobiet zdecydowanie nie chcemy. Ale co, gdyby wykorzystać to święto zgodnie z jego pierwotnym celem?

Dzień Kobiet wywodzi się z ruchów robotników i sufrażystek. Jego głównym zamysłem jest zwrócenie uwagi na problemy, z jakimi borykają się kobiety na całym świecie, a także propagowanie równouprawnienia i walka z dyskryminacją ze względu na płeć. Dzień Kobiet to także okazja do wyrażenia szacunku dla wszystkich kobiet i podziękowania im za ich wkład w rozwój społeczeństwa.

Prawa kobiet na świecie różnią się w zależności od kraju i regionu. W niektórych państwach kobiety mają równe prawa w zakresie edukacji, pracy, polityki i życia rodzinnego, podczas gdy w innych nadal borykają się z dyskryminacją i przemocą. Władze podejmują wysiłki na rzecz poprawy ich sytuacji poprzez uchwalanie ustaw, kampanie społeczne i projekty edukacyjne, jednakże nadal wiele pozostaje do zrobienia w celu osiągnięcia pełnej równości.

W ciągu ostatnich dziesięcioleci miały miejsce liczne kampanie i inicjatywy na rzecz poprawy sytuacji kobiet. Wiele krajów zaczęło uchwalać ustawy o równouprawnieniu, ochronie przed przemocą, edukacji seksualnej i reprodukcyjnej, a także udzielać wsparcia dla kobiet w zakresie zdrowia i rozwoju gospodarczego. Jednak wciąż wiele z nich boryka się z problemami takimi jak dyskryminacja, przemoc, brak równości w zakresie wynagrodzeń i szans na awans, a także z ograniczonym dostępem do edukacji i opieki zdrowotnej.

W ostatnich latach szczególnie ważne stały się kwestie związane z ruchem #MeToo oraz walką z handlem ludźmi, w tym z wykorzystywaniem seksualnym kobiet i dziewcząt. Kobiety w różnych częściach świata wychodzą na ulice, by protestować przeciwko niesprawiedliwości i przemocy oraz domagać się swoich praw.

Ważnym wyzwaniem dla społeczeństwa jest kontynuowanie pracy nad osiągnięciem pełnej równości płci i ochrony praw kobiet poprzez ustanawianie polityk i przepisów, edukację oraz rozwijanie kultury szacunku i równości.

Oto kilka przykładów działań podejmowanych w różnych krajach na rzecz poprawy sytuacji kobiet:

  • W Szwecji wprowadzono politykę równości płci, która ma na celu zapewnienie, że kobiety i mężczyźni mają równe szanse w pracy i polityce. Jednym z rozwiązań jest urlop rodzicielski, który muszą brać obydwoje rodzice, co sprzyja równości w zakresie opieki nad dziećmi.
  • W Rwandzie kobiety mają prawo głosować i pełnić urzędy publiczne na równych zasadach z mężczyznami, a ponad połowa miejsc w parlamencie jest zarezerwowana właśnie dla kobiet. Wprowadzono również wiele innych przepisów mających na celu ochronę kobiet przed przemocą i dyskryminacją.
  • W Arabii Saudyjskiej kobiety otrzymały w 2018 roku prawo do prowadzenia samochodu, co było długo wyczekiwanym krokiem na drodze do równości płci. Kobiety mogą również ubiegać się o stanowiska rządowe i pełnić rolę sędziów.
  • W Indiach wprowadzono program „Beti Bachao, Beti Padhao” („Ratuj córki, ucz córki”), który ma na celu przeciwdziałanie aborcji płodów żeńskich oraz promowanie edukacji dla dziewczynek. Program ten pomógł zmniejszyć lukę między płciami w zakresie wykształcenia.
  • W USA i innych krajach ruch #MeToo doprowadził do większej świadomości w zakresie przemocy i molestowania seksualnego oraz zachęcił wiele kobiet do opowiedzenia o swoich doświadczeniach. W rezultacie wprowadzono wiele przepisów mających na celu ochronę kobiet przed przemocą i nadużyciami w miejscu pracy i w życiu prywatnym.

Dzień Kobiet jest ważny z kilku powodów:

Uwrażliwia na problemy, z jakimi borykają się kobiety – Dzień Kobiet to czas, w którym zwraca się uwagę na problemy, z jakimi borykają się kobiety na całym świecie, takie jak dyskryminacja, przemoc, brak równouprawnienia w pracy i polityce, czy trudności w dostępie do edukacji i opieki zdrowotnej. Pomaga on uwrażliwić społeczeństwo na te kwestie i zachęca do podejmowania działań na rzecz ich rozwiązania.

Promuje równouprawnienie i walkę z dyskryminacją – Dzień Kobiet to okazja do promowania równouprawnienia płci i walki z dyskryminacją kobiet. Poprzez organizowanie różnego rodzaju wydarzeń, takich jak konferencje, debaty, czy marsze, zwraca się uwagę na nierówności i niesprawiedliwości, które dotykają kobiety na całym świecie oraz na potrzebę podejmowania działań na rzecz ich wyeliminowania.

Celebrowanie osiągnięć kobiet – Dzień Kobiet to także dobry moment do celebrowania osiągnięć kobiet w różnych dziedzinach życia, takich jak sfera społeczna, ekonomiczna, kulturalna i polityczna. W tym dniu składa się hołd wszystkim kobietom i podkreśla się ich znaczenie i wkład w rozwój społeczeństwa.

Mobilizuje do działań na rzecz poprawy sytuacji kobiet – Dzień Kobiet to również czas, w którym mobilizuje się ludzi do podejmowania działań na rzecz poprawy sytuacji kobiet. Poprzez organizowanie różnego rodzaju wydarzeń, takich jak akcje charytatywne, zbiórki pieniędzy, czy petycje, zachęca się obywateli do angażowania się w walkę o prawa kobiet i budowanie bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.

Kobiety odgrywają ważną rolę w walce ze zmianami klimatu, zarówno jako ofiary tych zmian, jak i aktywistki i liderki w dziedzinie działań na rzecz środowiska. Równość płci i zwiększenie roli kobiet w decyzjach dotyczących klimatu może przynieść wiele korzyści, w tym zwiększenie zrównoważonego rozwoju, poprawę bezpieczeństwa żywnościowego, poprawę opieki zdrowotnej oraz ochronę środowiska i różnorodności biologicznej. Dlatego też do symbolicznego kwiatka (bo kwiat to zawsze dobry pomysł!) proponujemy dołączyć jedną z tych książek, które poszerzą wiedzę zarówno obdarowanych, jak i obdarowujących:
– „Niewidzialne kobiety. Jak dane tworzą świat skrojony pod mężczyzn” Carolina Criado Perez
– „Chłopczyce z Kabulu. Za kulisami buntu obyczajowego w Afganistanie” Jenny Nordberg
– „Honor. Opowieść ojca, który zabił własną córkę” Wold Lene

 

Oddaj swoje ubrania

Zamów kuriera

Spakuj swoje ubrania w karton i zamów bezpłatnego kuriera, który je od Ciebie odbierze.

Zamów
lub

Oddaj stacjonarnie

Przynieś ubrania do jednego ze sklepów 4F, w których prowadzona jest zbiórka i wrzuć do odpowiednio oznaczonego pojemnika w strefie Wear_Fair.

Oddaj